PEP Talks (Day 2)

Kota OHASHI

Naoya FUNAYAMA

Rina FUJII

Haruki TAKEUCHI

Yuki KATO

Shiba MARIN

Yurika KINOSHITA